Wat gebeurt er in de natuur?

WAT GEBEURT ER IN DE NATUUR?

Daarvoor gaan we eens kijken in de natuur. Planten groeien in het wild en sterven terug af. Afgestorven plantendelen blijven op de grond achter en vergaan. Ze verteren en worden afgebroken tot organische stof. De organische stof komt  terug in de grond terecht maar nieuwe planten die groeien, kunnen deze organische stoffen niet zomaar opnemen.

Planten krijgen hulp van nuttige schimmels en bacteriën. 85 % van de planten leeft in de natuur samen met deze micro-organismen om het nodige werk te doen. De planten scheiden via hun wortels suikers af die door de nuttige schimmels en bacteriën worden geconsumeerd. Hoe meer van deze nuttige schimmels en bacteriën zich kunnen ontwikkelen op basis van de afgescheiden suikers, hoe meer bodemleven er ontstaat rond de wortels van de planten. Dit bodemleven zorgt ervoor dat de afgevallen plantendelen omgezet worden in mineralen, die dan wel door de plantenwortels terug als voedsel kunnen worden opgenomen.

Een win-winsituatie voor plant en bodem!

Een gezonde bodem bevat dus duizenden verschillende bacteriën, schimmels, enzymen en micro-organismen die allemaal, op de een of andere manier, bijdragen tot een levende bodem.

Sommigen bacteriën houden zich bezig met het onschadelijk maken van gevaarlijke stoffen zoals zware metalen, anderen halen stikstof uit de lucht en geven deze aan de planten in ruil voor suiker.  Nog anderen breken dood plantenmateriaal af in een opneembare vorm of vallen ziekmakende organismen aan. Dit bodemleven zorgt er dus voor dat planten sterk kunnen uitgroeien en weerstand opbouwen tegen ziekten en plagen.

 

Als we dit natuurlijk proces in onze tuinen willen nabootsen -wat uiteraard het beste is omdat de natuur ons altijd het juiste voorbeeld geeft- moeten vele gewoontes opgeborgen worden.

  • De bodem mag in de winter niet onbedekt blijven liggen. Het  inzaaien van een groenbemester is de beste keuze omdat er dan geen onkruid kan groeien en ook in de winter nog een uitwisseling is tussen plantenwortels en bodem. Kies voor een groenbemester die afvriest, zodat de grond nadien niet veel moet bewerkt worden.
  • Bewerkingen van de grond moeten immers beperkt blijven tot het minimale. Niet met zware machines zoals een ploeg of frees, het liefst zelfs niet spitten, alleen de grond losmaken met een woelvork is de beste optie of geen bewerking uitvoeren.
  • Sowieso wachten tot de grond voldoende is opgedroogd vooraleer een grondbewerking uit te voeren. Over natte grond lopen of rijden met machines zorgt ervoor dat de bodemstructuur vernietigd wordt en een ondoordringbare onderlaag ontstaat waar het water niet meer kan doorsijpelen.

    En dan is de vraag, hoe kunnen we in onze tuin een levende bodem creëren?